Gebruiksvoorwaarden

 
 

Voorwerp

De toegang tot of het gebruik van deze website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door onze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Tennisclub Tennis SDI behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing hierover. Gelieve deze pagina dus geregeld te bezoeken gezien u door deze website te gebruiken zich akkoord verklaart met deze gebruiksvoorwaarden. Deze site bevat delen die voor alle bezoekers toegankelijk zijn alsook delen waarvoor men een wachtwoord dient in te voeren. Deze wettelijke bepalingen zijn zowel op de publieke als de beveiligde delen van deze site van toepassing.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, lay-out, foto’s, grafische elementen, ...) en enig ander element van deze site (“het materiaal”) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten (of eigendom zijn en blijven van tennisclub Tennis SDI). De inhoud van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing en verspreiding mits bronvermelding, doch niet voor verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van tennisclub Tennis SDI. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie van op de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser. De bezoeker van deze website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop. We wijzen de bezoeker er tevens op dat hij/zij vervolgd kan worden wegens inbreuken op auteursrechten wanneer hij /zij zich niet houdt aan de gangbare wettelijke voorschriften overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en aanverwante rechten.

 

Gebruik

De site mag op geen enkele manier worden gebruikt waardoor er schade aan de website wordt toegebracht of kan worden toegebracht of waardoor de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de site in het gedrang komt, noch op enige wijze die als onwettig, illegaal, frauduleus of nadelig wordt beschouwd, noch in het kader van onwettige, illegale, frauduleuze of nadelige doeleinden of activiteiten.

 

Aansprakelijkheid

Tennisclub Tennis SDI kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie, software, applicaties , commentaar en chats die door tennisclub Tennis SDI zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële of andere compensatie. Tennisclub Tennis SDI is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. Deze site bevat enkele hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze websites van derden en de inhoud ervan kunnen interessant zijn voor de bezoekers en dienen enkel voor hun gebruiksgemak. Tennisclub Tennis SDI oefent geen controle uit op die derde partij of zijn website. Tennisclub Tennis SDI is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken en evalueren van geval aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het raadplegen van de inhoud van die websites of van algemene informatie waarnaar door deze site is verwezen.

 

Voor vragen betreffende de website kan men steeds terecht bij de webmaster via email.